foto Plan Operativo

Eix 1: consolidació: Matriu d'actuacions

 

La necessitat de continuar mantenint el posicionament de Mallorca com una destinació reconeguda a escala nacional i internacional requereix la CONSOLIDACIÓ d'elements i actuacions clau i estratègiques, sobretot tenint en compte tots els canvis i nous conceptes introduïts globalment en el sector turístic.


A partir de 34 grans línies de treball i/o actuacions es pretén establir un ritme de creixement constant per a la destinació, que permeti mantenir el seu posicionament i que alhora potenciï noves oportunitats i valors per a Mallorca. Tot això en un marc de col•laboració transversal entre tots i cadascun dels agents que intervenen en l'activitat turística de la destinació (entitats públiques, col•lectius i ens empresarials, mà d'obra, etc.).
Algunes d'aquestes grans línies de treball i/o actuacions apareixen desglossades en altres de més específiques, especialment en l'àmbit de la promoció i de la comercialització. Aquest desglossament es podrà veure a les fitxes efectuades per a l'Eix 1 per cadascuna de les línies transversals que cal tractar.


Prèviament a aquestes fitxes, a continuació es detallen, a través del quadre següent, la matriu base d'actuacions que integren aquest bloc central estratègic:


 
trama-home.png
LOGO-MALLORCA-blanco-sin-trama-azul.png
LOGO-MALLORCA-CROASÁN.png

PETM

2020-2023

Gráfico 1.jpg

SÍNTESI MATRIU D'ACTUACIONS . EIX 1: CONSOLIDACIÓ

 

Objectius estratègics marcats:


O1. Enfortir la marca Mallorca i desvincular-la del turisme massiu de baix cost.
O2. Fomentar el desenvolupament d'ambaixadors o prescriptors com a representants de la cadena de valor de la destinació.
O3. Consolidar i refermar els mercats emissors, tant els tradicionals com els potencials.


Gráfico 2.jpg
Gráfico_2_b.jpg

Eix 2: Innovació: Matriu d'actuacions

 

Directament relacionat amb el concepte de transversalitat que es desgrana al llarg de tota la sistemàtica de treball del Pla i de cara a l'optimització dels objectius centrals plantejats i les actuacions que cal desenvolupar, és imprescindible introduir mesures que permetin dotar d'alternatives la destinació fent-la molt més eficient i versàtil.


L'illa de Mallorca posseeix recursos suficients amb els quals realçar i dotar de valor afegit la seva oferta actual projectada, cosa que es potencia en major mesura, tenint en compte l'aparició de noves formes de turisme, segments, multisegments, etc. En aquest sentit, implementar la INNOVACIÓ dins de la destinació ha d'estar enfocat inicialment des de la recerca d'una major eficàcia dels recursos disponibles a la destinació, aprofitant-ne tot el potencial i atractiu turístic, i tot això sota paràmetres de sostenibilitat i equilibri territorial.


 

 
Gráfico 3.jpg

SÍNTESI MATRIU D'ACTUACIONS. Eix 2 Innovació

 

Objectius estratègics marcats


O4. Potenciar i diversificar l'oferta turística mitjançant l'impuls a la cadena de valor de la destinació.
O5. Impulsar estratègies encaminades al desenvolupament experiencial a la destinació.
O6. Enfocar les actuacions de promoció de la destinació cap al nou món del màrqueting digital turístic.


Gráfico 4.jpg

Eix 3: Sostenibilitat: Matriu d'actuacions

La SOSTENIBILITAT constitueix un dels eixos centrals vertebradors que defineixen el Pla estratègic de turisme de Mallorca.  En el context actual de les destinacions turístiques, la sostenibilitat ha passat de ser una acció concreta a un criteri de selecció de destinacions. Aquest aspecte cobra encara més importància tenint en compte que parlem d'una destinació madura, com ho és Mallorca. Aquestes mesures han d'estar sustentades d'acord amb criteris de sostenibilitat que permetin preservar els valors culturals, socials i mediambientals, oferint alternatives i mesures correctives davant del turisme de masses.


Al quadre següent, així com a les fitxes precedents, s'estableix una síntesi descriptiva de les 20 actuacions diferents en matèria de sostenibilitat que cal posar en marxa a cadascun dels àmbits o línies de treball transversals que s’han de tenir en compte:

 

 

SÍNTESI MATRIU D'ACTUACIONS . Eix 3 Sostenibilitat.

 

Objectius estratègics marcats


O7. Incidir en la importància del manteniment i conservació de la qualitat de vida a la destinació, buscant en tot moment el benefici mutu, tant per a turistes i visitants, com per a la pròpia població resident.
O8. Millorar la percepció de la destinació mitjançant la implicació i la involucració de tots els agents turístics, inclosos els mateixos usuaris.
O9. Introduir mesures encaminades a la protecció de la destinació, els seus recursos i el territori en el seu conjunt enfront de la seva vinculació amb el turisme massiu de baix cost.

Gráfico 5.jpg
Gráfico_5_b.jpg

Eix 4: Smart destination: Matriu d'actuacions

 

Avui dia la clau per garantir una experiència turística de qualitat dins de la destinació està íntimament relacionada amb la incorporació de les noves tecnologies. Parlem de la incorporació d'eines que permetin donar solucions sostenibles i innovadores a tots els actors que intervenen, de manera directa i indirecta, en l'activitat turística.
És de vital importància caminar cap a un model de gestió transversal que permeti la interrelació territorial i social de la destinació, i la incorporació de les noves tecnologies i el propi monitoratge del sector són les claus per a la seva transformació i projecció futura com a SMART DESTINATION.


 

 
Gráfico 7.jpg

SÍNTESI MATRIU D'ACTUACIONS. Eix 4: Smart Destination.

 

Objectius estratègics marcats


O10. Implantar un sistema de coneixement continuat, mitjançant les noves tecnologies, que permeti l'adaptació de la destinació a les exigències i necessitats de la demanda.
O11. Augmentar l'eficiència de la destinació, l'ús de les infraestructures i els serveis prestats mitjançant l'impuls de les noves tecnologies.

Gráfico 6.jpg

Pla Operatiu

           COMPLET aquí