foto Objetivos

1. Diagnòstic sobre la situació: síntesi D.A.F.O.

 

A continuació, en forma de síntesi, es fa una anàlisi DAFO per tal d'analitzar estratègicament les característiques principals de l'illa com a destinació turística al voltant de dos vessants: l'àmbit extern i l'àmbit intern. Per tant, es definiran quines són les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que defineixen l'actual context turístic de Mallorca.

 
trama-home.png
LOGO-MALLORCA-blanco-sin-trama-azul.png
LOGO-MALLORCA-CROASÁN.png

PETM

2020-2023

Gráfico 1.jpg
Gráfico 2.jpg

2. Objectius generals

 

Tenint en compte aquests aspectes clau i, sobretot, el fet que les competències en matèria de promoció turística van ser traspassades del Govern balear al Consell Insular fa poc més d'un any (Decret 7/2018, de 23 de març), es fa necessari desenvolupar un document base de referència que permeti articular i gestionar la planificació en matèria turística de la destinació des de la Fundació Mallorca Turisme. Aquest document possibilitarà homogeneïtzar i alhora economitzar, mitjançant la priorització d'actuacions, la planificació en matèria de promoció turística de tot el marc territorial de l'illa de Mallorca per a l'horitzó temporal 2020-2023. Tot això en un marc de col•laboració constant amb la resta d'administracions i els agents econòmics i socials que indexin de manera directa i indirecta en l'activitat turística de la destinació. En aquest context, oportú i necessari, s'emmarca aquest Pla estratègic de turisme de Mallorca, amb uns propòsits i intencions clarament marcats per les necessitats clau següents:

Protegir la destinació i els seus valors territorials.
Reforçar la imatge de la destinació.
Obstaculitzar i frenar els possibles desequilibris generats.
Junts, impulsar la gestió intel·ligent de la destinació.
Expandir els criteris de sostenibilitat a totes les decisions que es prenguin.
Consolidar la professionalització de la destinació.
Canalitzar les sinergies de la resta d'institucions i agents econòmics.
Incentivar la participació i la implicació dels agents de la destinació.
Oferir prestigi a la destinació mitjançant l'impuls a la qualitat.
I, per acabar, nodrir l'oferta existent amb tots aquells valors intrínsecs i potencials de la pròpia illa de Mallorca.

Gráfico-3.png
 

3. Definició d'objectius específics i estratègies

 

La finalitat essencial adscrita a aquest Pla estratègic de turisme de Mallorca és desenvolupar i definir una línia de treball vinculada en tot moment al context administratiu, institucional i territorial actual, amb la qual es marqui la planificació present i futura en matèria de promoció turística a l'illa de Mallorca. Aquesta planificació s'enfoca cap a un plantejament estratègic, l'essència i fil argumental del qual se centra en:

 
Gráfico 3.jpg

Des d'aquest plantejament central, es desglossen quatre grans pilars estratègics que sustentaran les actuacions futures en matèria de planificació i promoció turística de la destinació. Aquests pilars o eixos estratègics són:

Eix 1 Consolidació: Es fa necessari assentar el posicionament de la destinació amb una imatge nova i renovada que permeti consolidar el prestigi i professionalització de tots els agents que intervenen de manera directa i indirecta en l'activitat turística.


Eix 2 Innovació: L'illa de Mallorca posseeix prou recursos per realçar i dotar de valor afegit la seva oferta actual projectada, cosa que es potencia en major mesura, tenint en compte l'aparició de noves formes de turisme, segments, multisegments, etc. En aquest sentit, es fa necessari impulsar aquells segments potencials i emergents que permetin el creixement de la destinació i la seva projecció cap a nous mercats d'interès.


Eix 3 Sostenibilitat: Com a destinació madura, l'illa de Mallorca ha d'introduir mesures encaminades a la protecció de la destinació en el seu conjunt. Aquestes mesures han d'estar sustentades amb criteris de sostenibilitat que permetin preservar els valors culturals, socials i mediambientals i oferir alternatives i mesures correctives davant del turisme de masses.


Eix 4 Smart destination: Els nous canvis en el perfil dels turistes fan necessària la introducció de nous processos, eines, mitjans de promoció i gestió de la destinació que permetin donar resposta a les noves necessitats de la demanda i al context turístic actual.


 

Gráfico-4.jpg
Gráfico 4.jpg

4. Alineació estratègica

 

De cara a emmarcar el plantejament estratègic, es fa necessari ressaltar que no només dona resposta a les pròpies necessitats de la destinació, sinó que a més es troba acoblat dins dels principals instruments estratègics de referència existents en l'actualitat, tant sectorialment com dins el context local.

 
Gráfico-7.jpg
Gráfico-8.jpg
Gráfico-4.jpg

Aquesta alineació estratègica ha portat finalment a un plantejament en què, dins de cadascun dels seus 4 grans eixos estratègics, es contemplaran 4 grans línies transversals de treball.

Gráfico 5.jpg

Objectius i

estratègies COMPLET aquí